ศูนย์ฝึกอบรม

สถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย
ศูนย์ฝึกอบรม การ์ดฟอร์ซ แคช

    • หลักสูตร การรักษาความปลอดภัย
    • ธุรกิจการให้บริการรักษาความปลอดภัยมีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน และส่งผลต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม
    • พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 จึงกำหนดมาตรฐานของธุรกิจรักษาความปลอดภัยและมาตรฐานของพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อเป็นการยกระดับ มาตรฐานธุรกิจรักษาความปลอดภัย และเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานรักษาความปลอดภัย อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการและช่วยเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยของสังคม
    • สำหรับผู้ที่ประสงค์จะทำหน้าที่เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย จะต้องได้รับใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต โดยจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้จะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยจากสถานฝึกอบรมที่นายทะเบียนกลางรับรอง
ห้องเรียนภาคทฤษฏี

สถานที่อาคาร ซอยวิภาวดี62

ห้องเรียนภาคทฤษฏี

สถานที่อาคาร ซอยวิภาวดี62

ลานฝึกภาคปฏิบัติ

สถานที่อาคาร ซอยวิภาวดี62

ร่วมงาน กับเรา

ร่วมพัฒนาศักยภาพในการทำงานไปกับเรา

ดูตำแหน่งงาน
COPYRIGHT © 2022 Guardforce Cash Solutions Security (Thailand) Limited. ALL RIGHTS RESERVED.