สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย

ความมุ่งมั่นต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และความยั่งยืนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดในระยะยาว

การ์ดฟอร์ซให้การปกป้องอย่างจริงจังในทุกแง่มุมของธุรกิจของเรา เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้า พนักงานของเรา และสิ่งแวดล้อมมีสุขภาพที่ดี มีความปลอดภัย และความยั่งยืนในระยะยาว

01

การปกป้องสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สุขภาพ และความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานถือเป็นหนึ่งในค่านิยมหลักของการ์ดฟอร์ซ

02

ปรับปรุงประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อลดมลภาวะ ปรับปรุงการใช้ทรัพยากร และลดการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยของพนักงาน

03

ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่บังคับใช้ทั้งหมดและมาตรการด้านสุขภาพและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

04

เพิ่มความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้กับพนักงานของเราด้วยการฝึกอบรมที่เหมาะสม

05

ปรับปรุงการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

ร่วมงาน กับเรา

ร่วมพัฒนาศักยภาพในการทำงานไปกับเรา

ดูตำแหน่งงาน
COPYRIGHT © 2022 Guardforce Cash Solutions Security (Thailand) Limited. ALL RIGHTS RESERVED.